نامه الکترونیک چاپ PDF

ﺷﺮاﯾﻂ رزرو غرفه در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه جانبي همايش ملي و بين المللي "مديريت بحران در خطوط لوله و تاسيسات"

 • ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﺮاژ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ 12 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 • ‫ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻏﺮﻓﻪ از ﺳﺎزه و ﯾﺎ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞاداري ﻣﻨﺪرج در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺗﻌﻬﺪ ﻏﺮﻓﻪﺳﺎزي، ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺨﻠﯿﻪ و اراﺋﻪ ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 • ‫در ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺣﺠﯿﻢ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺧﺎص ﯾﺎ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از 2 ﻣﺘﺮ، ﻻزماﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﻌﺪاد، وزن و اﺑﻌﺎد در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻼم ﮔﺮدد.ﻣﺘﺮاژ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻏﺮﻓﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻏﺮﻓﻪ، ﻣﻼك ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ درﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﺮاژ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاري اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 • ﻓﺮمﻫﺎي درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ پانزده روز ﻗﺒﻞ از اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه، ﻫﻤﺮاه با فيش واريزي هزينه اﺟﺎره ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻪ دبیرخانه ارايه ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺳﻂ شركتهاي دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 • ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻖ ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ رد ﻓﺮمﻫﺎي درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد.
 • ‫‪ ﻏﺮﻓﻪداران ﺑﺪون ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دبیرخانه، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ واﮔﺬاري ﻏﺮﻓﻪ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ
 • ‫‪ در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﻓﺘﺘﺎح 52% از ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧﺴـﺎرت ﮐﺴﺮ ﺷﺪه و اﻟﺒﺎﻗﯽ ﺑﻪ وي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺪت ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻞ ﻣﺒﻠـﻎ ﭘﺮداﺧﺘـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮانﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
 • ‫‪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﺎﻻ در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎزدﯾﺪ و اﯾﺎم ﻗﺒﻞ از اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻏﺮﻓﻪداران ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻪ درﻫﺎي ﺳﺎﻟﻦ ﻗﻔﻞ و ﭘﻠﻤﭗ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺣﻔـﻆ و ﻧﮕﻬـﺪاري ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
 • ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲﺑﺮداري و ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداري از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ و تبليغات ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از دبيرخانه همايش مجاز مي باشد.
 • ‫‪ ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﻠـﺰوم ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از دبيرخانه همايش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
 • ‫‪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوري ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ و ﺧﺮوج ﮐـﺎﻻي ﺧـﻮد از ﻏﺮﻓـﻪ و ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه در ﻓـﺮداي روز اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﺎﻻ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد


تسهيلات ارايه شده نمايشگاه جانبي "همایش مديريت بحران در خطوط لوله و تاسيسات"

 • ‫اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎی ﻏﺮﻓﻪ
 • ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎﻧﺪارد: ﭘﻨﻞ اﻃﺮاف، دو ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ 12 ﻣﺘﺮ ﻏﺮﻓﻪ، ﻧﻮرﭘﺮدازی و ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺳﺮدرب ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ (ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ)
 • ‫ﺻﺪور ﮐﺎرت ﺣﻀﻮر در همايش ﺟﻬﺖ 2 ﻧﻔﺮ ﻏﺮﻓﻪ دار
 • پذيرايي ناهار از 2 نفر غرفه دار

نكته: اعلام آمادگي جهت مشاركت تنها پس از پرداخت كامل هزينه قطعي خواهد شد.

‫ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮم ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﻣﻤﻬﻮرﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ همايش ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


 
 
 
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه ره اوران آفاق صنعت محفوظ می باشد.

طراحی و پشتیبانی توسط: طراحی وب اکسین